• slide_id-332279

      ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Contributie: door Sportlid uit hoofde van het Lidmaatschap aan Gebruiker verschuldigde contributie.

 

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden:


Runxperience VOF

KvK: 74999850

 

Lidmaatschap: een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen het sportlid en gebruiker. Deze overeenkomst vangt aan na inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier, op de dag van inlevering of binnenkomst, voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging door Sportlid of ontbinding door Gebruiker.

Sportlid: de wederpartij van Gebruiker. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, activiteiten, opdrachten en overeenkomsten tussen Gebruiker en Sportlid.

2.2.      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Inschrijving en Contributie

3.1       De door Gebruiker gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker heeft het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2       Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn in Euro's inclusief BTW.

3.3       Bij het aangaan van een lidmaatschap kan het sportlid kiezen voor een lidmaatschap en betaling per maand of per jaar. Bij inschrijving worden aan het Sportlid eenmalig inschrijvings- en administratiekosten in rekening gebracht.

3.4       Jaarlidmaatschappen worden aangegaan voor de duur van een (1) jaar en daarna automatisch verlengd. Jaarlidmaatschappen kunnen gedurende de gehele contractperiode worden opgezegd, maar stoppen pas als de overeengekomen jaarlidmaatschapsperiode is afgelopen.

3.5       De opzegtermijn van een maandlidmaatschap bedraagt één (1) maand, rekenend vanaf het einde van de maand.

3.6       De hoogte van de contributie, als ook de inschrijvings- en administratiekosten, worden elk jaar opnieuw vastgesteld door Gebruiker, en bij het aangaan van een lidmaatschap aan het Sportlid bekend gemaakt. De indexering vindt plaats per 1 januari van ieder jaar. Tevens zijn de op het Lidmaatschap van toepassing zijnde tarieven via internet te raadplegen op www.runxperience.nl

3.7       Gebruiker is gerechtigd tot tussentijdse verhoging van de contributie, alsook de inschrijvings- en administratiekosten.

3.8       De Contributie als ook de inschrijvings- en administratiekosten, kunnen alleen door Sportlid worden voldaan per automatische incasso. Bij het aangaan van een Lidmaatschap middels een inschrijfformulier dient het onderste gedeelte van dit formulier compleet ingevuld te worden door de rekeninghouder van de rekening waarvan de verschuldigde Contributie kan worden afgeschreven. Een legitimatie kan onderdeel uitmaken van deze inschrijfprocedure. Bij inschrijving via de website www.runxperience.nl dient alle gevraagde informatie correct te zijn ingevuld.

3.9       Indien Sportlid in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar (betalings)verplichting zal Gebruiker in de tweede poging tot betaling deze uitvoeren middels een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag verhoogd met eenmalige administratiekosten. Voorts komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Sportlid en is Sportlid incassokosten aan Gebruiker verschuldigd.

3.10     Onverminderd het bepaalde in artikel 3.9 komen hogere (incasso)kosten, indien redelijkerwijs noodzakelijk, ook voor vergoeding door Sportlid in aanmerking. Eventuele gerechtelijke en executiekosten, indien redelijkerwijs noodzakelijk, komen eveneens voor rekening van Sportlid.

3.11     De Contributie alsook de inschrijf- en administratiekosten dienen steeds vooruit betaald te worden. Beroep op compensatie of restitutie van reeds betaalde Contributie is alleen mogelijk door middel van het overhandigen van een schriftelijke doktersverklaring. Hieruit moet blijken dat het ingeschreven Sportlid geen gebruik kan maken van de diensten en service van Gebruiker. Op basis hiervan wordt door Gebruiker bepaald welk gedeelte van de Contributie redelijkerwijs zal worden gerestitueerd.

3.12     Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanvullende voorwaarden te stellen aan de gekozen betalingswijze.

3.13     Indien een Sportlid in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen is Gebruiker gerechtigd de prestatie van haar zijde op te schorten, dan wel het Lidmaatschap van het betreffende Sportlid te ontbinden.

3.14     Gebruiker is in het geval van een ontbinding als genoemd in voornoemd lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Sportlid.

 

Artikel 4: Opzeggingen

4.1       Opzeggingen van de overeenkomst door Sportlid kan alleen door het inleveren van het afmeldingsformulier welke staat op de website www.runxperience.nl

4.2       De opzegging kan alleen in behandeling worden genomen als er geen sprake is van een betalingsachterstand.

4.3       De opzegging moet volledig zijn ingevuld en ondertekend door het ingeschreven Sportlid (of ouders/verzorgers) en dient één (1) maand voor het verstrijken van de betalingstermijn in het bezit te zijn van Gebruiker.

4.4       Tijdelijk opzegging van het Lidmaatschap is niet mogelijk. Een uitzondering hierop vormt een ernstige ziekte of ernstige blessure. Na overleggen van een schriftelijke doktersverklaring conform artikel 3.11, waaruit blijkt dat Sportlid niet in staat is gebruik te maken van de diensten van Gebruiker, kan het Lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet.

4.5       Voor iedere tijdelijke opzegging worden administratiekosten in rekening gebracht ad € 5,- per tijdelijke stopzetting.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1       Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.2       Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor blessures, letsel, (blijvende) invaliditeit en/of overlijden van Sportlid. Gebruiker is voorts nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade aan/van goederen.

5.3       Mocht gebruiker aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

5.4       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, en/of

- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.5       Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 6: Vrijwaringen

Sportlid vrijwaart Gebruiker voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden ten gevolge van handelen of nalaten van deze persoon.

 

Artikel 7: Diversen

7.1       Gebruiker is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade aan/van goederen en/of personen, zowel direct als indirect.

7.2       Tussentijds kan Gebruiker wijzigingen in de roosters van de te geven trainingen doorvoeren, voor wat betreft tijdstippen, inhoud van de training, trainingsvormen en inzet van de trainers.

7.3       Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.4       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker.

7.5       Gebruiker heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

7.6       Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 8: Geschillen

8.1       Op alle offertes/aanbiedingen en overeenkomsten waar deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands Recht van toepassing.

8.2       In geval van een geschil wordt getracht om tot een onderlinge oplossing te komen, Indien dit niet binnen dertig (30) dagen mogelijk blijkt te zijn kan Gebruiker zich richten tot een geschillencommissie.

8.3       Alle geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost, voortvloeiende uit offerte/aanbiedingen en overeenkomsten tussen partijen, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.

Wil jij een keer meetrainen?

Kom dan gezellig langs en doe gratis een training mee!

PROEFLES AANVRAGEN